งานวัดผลและประเมินผล:wubcat.sptns.com

ประกาศผลสอบ v net ปวช. 3 และ ปวส. 2 ปี 2560 (สอบ 16-17 ธ.ค. 60)

วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 00:00 น. สมพร เทพมา
พิมพ์

ประกาศผลสอบ v net ปีการศึกษา 2560

 ผลสอบ v-net 60

             ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้จัดสอบ v-net ประจำปีการศึกษา  2560 เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560  ระดับ ปวช. 3  มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 133,177 คน  ระดับ ปวส. 2 มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น  120,799  คน ในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ระดับ ปวช. 3  มีผู้มีสิทธิ์สอบ 78  คน เข้าสอบ  77 คน คิดเป็นร้อยละ  98.72  สอบผ่าน จำนวน 59 คน  คิดเป็นร้อยละ 76.62 ของผู้เข้าสอบ  ระดับ ปวส. 2  มีผู้มีสิทธิ์สอบ 78  คน เข้าสอบ  75 คน คิดเป็นร้อยละ  96.15  สอบผ่าน จำนวน 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.33 ของผู้เข้าสอบ
            โดยรวมมีผู้มีสิทธิ์สอบ  156  คน  เข้าสอบ 152 คน คิดเป็นร้อยละ 97.44 (ไม่เข้าสอบ 3 คน ออก) สอบผ่านทั้งสิ้น  102 คน คิดเป็นร้อยละ 67.11 ผลสอบปรับปรุง  50 คน คิดเป็นร้อยละ  32.89
            ผลสอบเกินร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มทั้งหมด แยกตามระดับชั้นและสาขาวิชา ดังนี้
            ระดับ ปวช. 3 
            สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  ได้แก่
           1. นางสาวเพ็ญนภา
  ธานะวิโรจน์   61.88%

           2. นายไกรสร  ทองไทย              55.00%

           3. นายภาคภูมิ  พรมกาญจน์         52.50%

           4. นางสาวจุฬารัตน์  สารบูรณ์       51.25%

           5. นางสาวทิพวรรณ  สารบุรณ์      51.25%

           6. นางสาวประภาพร  อนุเล          50.00%

            สาขาวิชาการบัญชี  ได้แก่
            1. นางสาวรจนา  หิรัญบัตร           55.63%
            2. นางสาวปาริชาต ดาวประสงค์    53.75%
            3. นางสาวพิมลพรรณ
  แก้วสว้สดิ์  53.13%

          4. นางสาวรัชฎาภรณ์  แว่นแคว้น   53.13%

          5. นางสาวนัทพร การกล้า            51.88%

          6. นางสาวยุภาวรรณ หัดทะมา      50.00%

         
          ระดับ ปวส. 2
          สาขาวิชา สัตวศาสตร์  ได้แก่ 
นายณัฐชนนท์  ปิ่นนิวงศ์  55.00%
           สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ได้แก่  นางสาวสุภาพร  แก้วชนะ  51.25%  และ นางสาววรรณวิภา  ไผ่โสภา 50.63%
           สาขาวิชาการบัญชี
  ได้แก่ นางสาวน้ำทิพย์  จุนทวี  50.63%     

            รายละเอียดผลสอบ ดังเอกสารที่แนบมา

               1.ผลสอบรายบุคคล รดับ ปวช. 3  ประเภทวิชาเกษตรกรรมและ พาณิชยกรรม ดังเอกสารที่แนบบมานี้ Pdf
               2.ผลสอบรายบุคคล รดับ ปวส. 2  ประเภทวิชาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ ดังเอกสารที่แนบบมานี้ Pdf

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 มกราคม 2018 เวลา 17:27 น.